Bamboo Folio با بامبو فولیو هوشمندانه کار کنید، به راحتی با قلم بر روی کاغذ بنویسید، آن را ویرایش، ذخیره و به اشتراک بگذارید Bamboo Slate طرح ها و دست نوشته های خود را با بمبو اسلیت وکام
وارد دنیای دیجیتال کنید.