استایلوس وکام

ایده هاهمیشه رنگی تازه به زندگی بشرداده اند. ثبت ایده ها در دنیای دیجیتال رابامحصولات وکام تجربه کنید:

باقلم های هوشمند وکام(Bamboo Stylus) باضخامت نوک حدود 1.9 میلیمتربراحتی بروی تبلت و گوشی های باسیستم عامل ios,android,windows بنویسید،نقاشی و طراحی کنید.
همچنین با کمک پدهای هوشمند وکام (Smart Pad)طر ح ها،ایده هاویادستنوشته های خودرابروی کاغذمعمولی وارددنیای دیجیتال کنیدوپس ازویرایش ذخیره ویابه اشتراک بگذارید.

 

:Wacom products for note taking