با محصولات وکام می توانید ساده تر از آنچه که فکر می کنید حس نقاشی واقعی را تجربه کنید. سری وان بای وکام، اینتوس، اینتوس پرو و سینتیک محصولاتی هستد که در شاخه های مختلف هنری مانند Digital Painting، Digital sketch & Drawing، Comic & manga Creation, Animation & Game, 3D Sculping & Modeling در سطوح مختلف مقدماتی تا پیشرفته کاربرد فراوانی دارد.

:Model, sculpt and paint with precision

:Wacom products for drawing